خانه / شرایط عمومی پیمان / تفسیر شرایط عمومی پیمان / چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۷

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۷

ماده ٣٧ – پرداختها

مطابق بند الف این ماده در آخر هر ماه، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را تهیه و تا آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آنرا در مدت حداکثر ١٠ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار میرساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و مبلغ آن را حداکثر ظرف ١٠ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می کند. در رابطه با مفاد فوق و زمان واقعی پرداخت مبلغ صورت وضعیت و مدت تاخیر در پرداخت آن مواردی به شرح زیر قابل طرح می باشد:

١- در این ماده مدت زمان واقعی بررسی صورت وضعیت مشخص نمی باشد و بنا به اقتضا میتواند بسیار متفاوت باشد . چرا که بیان شده است که مهندس مشاور بعد از دریافت صورت وضعیت از مهندس ناظر باید آن را در مدت ١٠ روز بررسی نماید لذا در این ماده هیچ سقفی برای مدت رسیدگی به صورت وضعیت توسط مهندس ناظر و یا تحویل او به مهندس مشاور نشده است لذا صورت وضعیت به هر مدتی میتواند پیش مهندس ناظر بماند.

٢- علاوه بر مورد فوق بخشنامه “نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرد اخت صورت وضعیتها، بخشنامه شماره

۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ ” قید می کند که تاریخ پرداخت صورت وضعیتهای موقت ده ( ١٠ ) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما است ” از اینرو حتی تاخیر در بررسی صورت وضعیت توسط مهندس مشاور نیز ضمانت اجرایی نداشته و صورت وضعیت به هر مدتی می تواند پیش مهندس مشاور مانده و هیچ اتفاقی نیافتد . که این موضوع از نظر اصولی مشکل داشته و باید اصلاح شود.

٣ – با وجود بخشنامه فوق در اکثر موارد مشاهده شده است که در محاسبه تاخیرات توسط مهندسین مشاور زمان شروع تاخیرات، زمان تحویل به مهندس ناظر یا مهندس مشاور ملاک محاسبه قرار میگیرد که با مفاد بخشنامه مغایرت دارد.

درباره‌ی admin

حتما ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما …

پاسخی بگذارید