چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۹

ماده ٢٩ – تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان

مطابق بند (الف) این ماده ” در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر

کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد . پیمانکار با

دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود

تعیین شده در زیر بیشتر نشود:

١- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای

با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

٢- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقاد یر و حذف آنها نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود . اگر این مبلغ از حد تعیین

شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود . ولی

در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴٨ خاتمه داده می شود.

موضوع تغییر مقادیر کار مطابق شرایط عمومی پیمان قبلی به شرح زیراست:

درج مقادیر تضمینی کار در فهرست بهاء و یا در برآورد کارها به پیمانکار حق نمی دهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد. مقادیر کارها ممکن است تغییر کند و حدود این تغییرات تابع شرایط زیر می باشد:

هرگاه مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان کم و یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس قیمت های پیمان خواهد

بود مشروط بر اینکه جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمتهای کارهای جدید موضوع ماده ۳۰ بیش از ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند .

با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان قبلی و فعلی ابهامات و چالش هایی به شرح زیر در رابطه با مفاد ماده ٢٩ شرایط

عمومی پیمان فعلی قابل طرح است:

١ – طبق بند (الف) این ماده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج ) نباید از ٢۵

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

از طرفی طبق بند (ج) ماده ٣٩ که بیان می کند ” اگر با توجه به بند (الف) ماده ٢٩ ، عملیات موضوع پیمان تا حد ١٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴٨ به پیمان خاتمه م یدهد.”

با توجه به مفاد دو بند فوق که کاملا درتناقض هم می باشند این سئوال قابل طرح است که آیا توافق پیمانکار ملاک ادامه کار است یا تحت هیچ شرایطی در صورت وقوع بند (الف) ماده ٢٩ ادامه کار ممکن نیست و در این صورت باید پرسید که در این صورت باید به چه ترتیبی عمل شود . این موضوع بخصوص با وجود بند (ج) ماده ٣٩ مبهم و سئوال برانگیز و مشکل ساز می باشد.

٢-  همانطوریکه در فوق مشخص است در شرایط عمومی پیمان قبلی ملاک تغییرات جمع جبری مقادیر افزایش و کاهش یافته بوده و در شرایط عمومی پیمان فعلی، مقدار افزایش مقادیر و کاهش آنها بصورت مجزا ملاک می باشد. موضوع این ماده

در شرایط عمومی پیمان قبلی همواره مورد اعتراض پیمانکاران و همچنین بطور جدی مورد اعتراض انجمن شرکت های ساختمانی بود و همواره خواستار اصلاح آن بودند و علت اصلی اعتراض بر این مبنا بود که معتقد بودند که اساس پیشنهاد پیمانکار در مناقصه بر پایه مقدار و واحد بهای ردیف های فهرست بها استوار بوده و ضرایب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهاد به

برآورد اولیه که به عنوان یک ضریب متوسط و عمومی در صورت وضعیت ها به کار می رود فقط وقتی معتبر است که مقادیر کار تغییر نکند . با توجه به اینکه تغییر مقادیر عملاً اجتناب ناپذیر است، بنابراین لازم است اولاً حدود معقول و منطقی تغییر آن مشخص شود و ثانیاً به منظو ر جلوگیری از تعطیل کار و تأمین اختیار کارفرما نسبت به تغییر مقادیر خارج از حدود مزبور تدابیری اتخاذ گردد . از اینرو برای محدود کردن این تغییرات در شرایط عمومی پیمان فعلی جمع جبری حذف و افزایش و کاهش مقادیر به صورت مجزا ملاک قرار گرفته است . این در ظاهر بسیار منطقی به نظر می رسد در حالیکه این ماده در عمل در اکثر پروژه ها و بخصوص در پروژه های بزرگ از جمله سد، راه، تونل و … بسیار مشکل ساز شده است . به این ترتیب که در این پروژه ها با توجه به ماهیت آنها امکان محدود بودن تغییرات و افزایش مقادر در چارچوب این ماده غیر ممکن بوده و امری نشدنی است. از اینرو در عمل به منظور گریز از محدودیت تعیین شده در این ماده یا مطابق آن عمل نشده و در انتهای پروژه تغییرات را طبق شرایط قبلی بررسی می کنند و یا با صرف هزینه و وقت زیاد (تحویل پروژه ) دوباره پروژه را با قیمت های بالا و به صورت الحاقیه یا ترک تشریفات به پیمانکار واگذار میکنند.

از اینرو پیشنهاد میشود ماده فوق به این شرح اصلاح شود:

الف ) مبلغ پیمان ( با احتساب کارهای افزایش و کاهش یافته ) نمی تواند بیش از ٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش یابد

ب)مبلغ پیمان ( با احتساب کارهای افزایش و کاهش یافته ) می تواند بیش از ٢۵ درصد مبلغ اولیه پیمان کاهش یابد،

مشروط بر آن که پیمانکار موافق باشد کارها را با نرخهای پیمان تکمیل کند . در صورتی که پیمانکار موافق با تکمیل کارها

با نرخهای پیمان نباشد. پیمان طبق ماده ۴٨ خاتمه داده می شود.

ج)جمع مبالغ مربوط به افزایش یا کاهش پیمان هر کدام به تنهایی نمی تواند بیش تر از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان

شود، مگر این که پیمانکار با تکمیل کارها با نرخهای پیمان موافق باشد. اگر پیمانکار موافق نباشد پروژه مطابق ماده ۴٨

خاتمه پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب هم خواسته پیمانکاران برآورد شده و هم کارها درصورتیکه پیمانکار با ادامه کار موافق است دچار مشکل نمی شود و همچنین ابهام موجود در بند (الف) رفع می گردد.

٣- بند (ج) ماده ٢٩ مربوط به قیمت های جدید می باشد و بیان می کند که در مورد قیمت های جدید باید بین مشاور و پیمانکار توافق حاصل شود و در مورد اینکه اگر بین توافق حاصل نشود چه باید کرد، تکلیف مشخص نشده است.

بازدیدها: 902

درباره‌ی مدیر

اسماعیل ورزیده

همچنین ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *