خانه / شرایط عمومی پیمان / تفسیر شرایط عمومی پیمان / چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان

مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکـه تقـصیری متوجـه پیمانکـار باشـد، بنـا بـه
مصلحت خود یا علل دیگر میتواند به پیمان خاتمه دهد. لذا خساراتهای ناشی از این خاتمه یک طرفـه را مطـابق بنـد (د) بـه
پیمانکار پرداخت میکند. طبق بند (د) این ماده ” در صورتی که پیمانکار به منظور اجـرای موضـوع پیمـان، در مقابـل اشـخاص
ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه هـا و خسارتها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور میشود.” این موضوع فی نفسه بـسیار خـوب و منطقی میباشد ولی در صورت عدم تدوین چاچوب قراردادی مناسب و پیشبینی برخی موارد مهـم در شـرایط خـصوصی، ایـن ماده در صورت خاتمه پیمان مطابق ماده ۴٨میتواند بسیار مشکل ساز باشد.به عنوان مثال در تعداد قابل توجه ای از طرحهـایی که مطابق این ماده خاتمه پیدا کرده اند عطف به بند فوق ادعاهای بسیار زیادی چه به حق و یا ناحق از جانب پیمانکاران مطـرح شده است. از جمله این ادعاها مطرح نمودن خسارتهای ناشی از فسخ قراردادهای اجاره ماشین آلات، قراردادهـای دسـت دوم، تامین مصالح و ….میباشد که گاها مبالغ مطرح شده بسیار زیاد و خارج از عرف قراردادی است به هرحال خاتمه پیمـان از طریـق این ماده آغاز پروژه دیگری به نام طرح ادعاها و حل و فصل آنها میباشد که گاها بسیار وقت گیر و هزینـه بـر خواهـد بـود. از اینرو پیشنهاد میشود که برای رفع این مشکلات و جلوگیری از بروز هر نوع بی عدالتی چارچوبی مناسب برای بررسی ادعاهـای قابل طرح اندیشیده شود. در مقطع کنونی پیشنهاد میشود که در تهیه اسناد پیمان در ماده ٢۴شرایط خصوصی قیـد شـود کـه کلیه قراردادهای مهم دست دوم پیمانکار که مبلغ آنها بیش از ده درصد مبلغ اولیه پیمان است باید به تصویب کارفرما برسـد و تنها خسارت ناشی از ماده ۴۸ مشمول این قراردادها خواهد بود همچنین لیست ماشین آلاتی که پیمانکار روز ارزیابی و پیش ازبرنده شدن در مناقصه ارایه نموه است به پیمان منضم شود تا در هنگام خاتمه مشخص شـود کـه کـدام یـک از ماشـین آلات پیمانکار اجاره ای میباشد تا خسارتهای ناشی از فسخ قرارداد اجاره ماشین آلات بین پیمانکار و مالک ماشین آلات بـه پیمانکـار پرداخت شود. البته شایان ذکراست که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که پیمانکار باید به اندازه کافی ماشـین آلات داشـته باشد و هیچ پرداختی از بابت ادعاهای او قابل طرح نمیباشد.

درباره‌ی مدیر

حتما ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۹

ماده ۳۹ ـ تحویل موقت طبق بند (الف) این ماده” پس از آنکه عملیات موضوع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *