چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۹

ماده ۳۹ ـ تحویل موقت

طبق بند (الف) این ماده” پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهـره بـرداری شـد پیمانکـار از مهنـدس
مشاور تقاضای تحویل موقت میکند” و طبق بند (ج) این ماده “اگر با توجه به بند (الف) ماده ٢٩ عملیات موضوع پیمان تا حـد
١٢۵درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقـت نکنـد
کارفرما طبق ماده ۴٨به پیمان خاتمه میدهد” با توجه با مفاد فوق موارد زیر قابـل طـرح بـوده و در اکثـر مـوارد مـشکل سـاز
میباشد:
۱- منظور از آماده بهره برداری بودن در فوق چیست، برای روشن شدن قضیه پروژه راهی را در نظر بگیرید که دارای یک پـل و خود مسیر میباشد، پل توسط یک پیمانکار و مسیر توسط پیمانکار دیگری در حال اجرا است. زمانی را فرض کنید کـه عملیـات پل به اتمام رسیده و هنوز عملیات راه به اتمام نرسیده است و از اینرو نمیتوان از پل استفاده نموده و بهـره بـرداری نمـود آیا منظور از بهره برداری در فوق همین موضوع است که در اینصورت باید منتظر اتمام پروژه توسط پیمانکار دیگر بـوده و پـروژه را تحویل نگیریم و اگر منظور این است که پروژه پل فی نفسه قابل بهره برداری باشد که در این صورت همانند رویه قراردادهای بین المللی (فیدک) تنها ذکر این موضوع که پروژه هنگام اتمام عملیات آن و انجام آزمایشهای مورد نیاز قابل تحویل است کـافی و کامل بوده و هیچ ابهامی را بوجود نمی آورد

۲- همانطوریکه در ماده ٢٩تشریح شد بند (ج) ماده ٣٩در تضاد با بند (الف) ماده ٢٩ میباشد و امکان ادامه کار بعد از افـزایش
مقدار ٢۵درصد وجود نداشته و منوط به توافق پیمانکار نمیباشد

بازدیدها: 318

درباره‌ی مدیر

اسماعیل ورزیده

همچنین ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *