شرایط عمومی پیمان

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکـه تقـصیری متوجـه پیمانکـار باشـد، بنـا بـه مصلحت خود یا علل دیگر میتواند به پیمان خاتمه دهد. لذا خساراتهای ناشی از این خاتمه یک طرفـه را مطـابق بنـد (د) بـه پیمانکار پرداخت میکند. طبق …

بیشتر بخوانید »

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۹

ماده ۳۹ ـ تحویل موقت طبق بند (الف) این ماده” پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهـره بـرداری شـد پیمانکـار از مهنـدس مشاور تقاضای تحویل موقت میکند” و طبق بند (ج) این ماده “اگر با توجه به بند (الف) ماده ٢٩ عملیات موضوع پیمان تا …

بیشتر بخوانید »

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۷

ماده ٣٧ – پرداختها مطابق بند الف این ماده در آخر هر ماه، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را تهیه و تا آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک …

بیشتر بخوانید »

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده۳۰

ماده ٣٠ – تغییر مدت پیمان بند(ج) ماده فوق بیان می دارد که “در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی …

بیشتر بخوانید »

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۹

ماده ٢٩ – تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان مطابق بند (الف) این ماده ” در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما …

بیشتر بخوانید »

چالش های اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۸

یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی (فاز سه یا مرحله ساخت)، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه ( کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور) را تبیین می نماید. …

بیشتر بخوانید »