خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده39

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده39

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۹

ماده ۳۹ ـ تحویل موقت طبق بند (الف) این ماده” پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهـره بـرداری شـد پیمانکـار از مهنـدس مشاور تقاضای تحویل موقت میکند” و طبق بند (ج) این ماده “اگر با توجه به بند (الف) ماده ٢٩ عملیات موضوع پیمان تا …

بیشتر بخوانید »